...

บริษัท ส่งเสริมรุ่งเรือง จำกัด
APPLICATION FOR EMPLOYMENT
ใบสมัครงาน
กรอกข้อมูลด้วยตัวท่านเอง
(To be completed in own handwriting)


วันที่สมัคร


* ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร   

* เงินเดือนที่ต้องการ     บาท / เดือน


ประวัติส่วนตัว


* คำนำหน้าชื่อ     นาย  นางสาว  นาง   

* ชื่อ-นามสกุล  

* เพศ   ชาย  หญิง  

* วัน เดือน ปีเกิด

* สถานภาพ   โสด   สมรส  หย่า  อื่นๆ   

* อายุ * สถานที่เกิด   * เชื่อชาติ   * สัญชาติ  

* ศาสนา * ประเทศ   * ส่วนสูง   * น้ำหนัก

  ภาวะทางทหาร     ได้รับการยกเว้น    ปลดเป็นทหารกองหนุน    ยังไม่ได้รับการเกณฑ์


ประวัติการทำงาน


1) บริษัท / นายจ้าง   ประเภทธุรกิจ    ตำแหน่ง

ตั้งแต่วันที่    ถึงวันที่    เงินเดือนสุดท้ายที่ได้รับ บาท

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ

2) บริษัท / นายจ้าง    ประเภทธุรกิจ    ตำแหน่ง

ตั้งแต่วันที่    ถึงวันที่    เงินเดือนสุดท้ายที่ได้รับ บาท

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ


การศึกษา


1) * ระดับ   * สถาบัน   * ปีที่จบการศึกษา

   * คณะ    * สาขา    * เกรดเฉลี่ย

2)  ระดับ  สถาบัน  ปีที่จบการศึกษา

   คณะ    สาขา    เกรดเฉลี่ย

3)  ระดับ   สถาบัน   ปีที่จบการศึกษา

    คณะ     สาขา     เกรดเฉลี่ย   


ประวัติการฝึกอบรม /ดูงาน /ฝึกงาน


ชื่อหลักสูตร สถาบัน วุฒิที่ได้รับ ระยะเวลา
1) *
*
*
*
2)   
  
  
  
3)   
  
  
  

** หากไม่มีประวัติ กรุณาใส่ -ข้อมูลการติดต่อ


  * ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่   * หมู่ที่   * ซอย

  * ถนน   หมู่บ้าน

   * จังหวัด   * อำเภอ/เขต   * ตำบล/แขวง    * รหัสไปรษณีย์

   ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน        

  * ที่อยู่เลขที่   * หมู่ที่   * ซอย

  * ถนน   หมู่บ้าน

   * จังหวัด   * อำเภอ/เขต   * ตำบล/แขวง    * รหัสไปรษณีย์

    โทรศัพท์   * มือถือ

  * Email


ความสามารถด้านภาษา


ภาษา
พูด
เขียน
อ่าน
ดี ปานกลาง พอใช้ ดี ปานกลาง พอใช้ ดี ปานกลาง พอใช้
   * ภาษาไทย
   * ภาษาอังกฤษ

ภาษา พูด เขียน อ่าน
ดี ปานกลาง พอใช้ ดี ปานกลาง พอใช้ ดี ปานกลาง พอใช้

ภาษา พูด เขียน อ่าน
ดี ปานกลาง พอใช้ ดี ปานกลาง พอใช้ ดี ปานกลาง พอใช้


* TOEIC * TOEFL    คะแนนภาษาอื่นๆ    คะแนน

** ถ้าไม่มีคะแนน TOEIC , TOEFL และภาษาอื่นๆ กรุณาใส่ N/A หรือ -ความสามารถพิเศษ


* กรุณาแนะนำตัวเอง เพื่อให้บริษัทรู้จักตัวท่านดีขึ้น(ไม่เกิน 3 บรรทัด)

* พิมพ์ดีด ไม่ได้     ได้

ไทย คำ/นาที

อังกฤษ คำ/นาที

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สกิลทักษะ
ดี ปานกลาง พอใช้
1)
2)
3)
4)
5)

* ขับรถยนต์        ไม่ได้     ได้      อื่นๆ ระบุ :  
* มีใบขับขี่    :      ไม่มี      มี

ความสามารถพิเศษ      ** เช่นร้องเพลง,ซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์,เล่นกีต้าร์,ออกแบบโลโก้เป็นต้น
 

* สามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด      ไม่ได้     ได้     อื่นๆ ระบุ


เอกสารเพิ่มเติม


1)
2)
3)
4)

** เอกสารเพิ่มเติมเป็นไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ละไม่เกิน 2 MB  HOME